Wettelijke bepalingen

De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De gegevens en tariefvoorbeelden die u op deze website vindt, dienen enkel ter informatie en vormen geen commercieel aanbod betreffende belegging- of verzekeringsproducten. Bvba Vlaeminck-De Wilde zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerbaarheid van haar bronnen te evalueren. Desondanks kan Bvba Vlaeminck-De Wilde niet borg staan voor de nauwkeurigheid, adequaatheid, volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat. Bvba Vlaeminck-De Wilde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die voortvloeit uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde. De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Bvba Vlaeminck-De Wilde , hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden. De gegevens die u via deze website aan ons meedeelt worden opgeslagen in bestanden waarvan Bvba Vlaeminck-De Wilde eigenaar is. Zij kunnen gebruikt worden in het kader van een globaal klantenbeheer en voor promotie- en prospectiedoeleinden en voor onder meer commerciële prospectie en promotie van bancaire en verzekeringsdiensten of -producten, het beheer van het cliëntenbestand, rekeningenbeheer, kredietverlening en -beheer, (direct) marketing, public relations, relatiebankieren, het verlenen van en beheer van verzekeringsdiensten, activiteiten als tussenpersoon of makelaar. In dat kader kunnen zij worden meegedeeld aan de contractueel met ons verbonden organisaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft of wenst gebruik te maken van uw recht op inzage en verbetering kan u met ons contact opnemen. Verdere inlichtingen kunt u tevens bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.