a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v

Abex Indexcijfer -  Indexcijfer dat de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen representeert. Het wordt gebruikt voor de indexering van de verzekerde waarde van brandpolissen. Meer info vindt u op www.abex.be
Accidentele schade -  Schade als gevolg van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis.
Afkoopwaarde -  Het bedrag dat wordt uitbetaald bij de vervroegde afkoop van een levensverzekering. Hierin zitten eventuele extra kosten verrekend eigen aan de vervroegde afkoop.
Afstand van verhaal -  Een clausule die kan worden opgenomen in een polis, waarbij de maatschappij afstand doet van het recht om schade te recupereren bij een in de clausule vermelde persoon.
BA (= burgerlijke aansprakelijkheid) -  In het algemeen verklaar het Burgerlijk Wetboek de Burgerlijke Aansprakelijkheid als volgt: "Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."      
BOB-waarborg -  Sommige verzekeraars bieden een extra waarborg die de aansprakelijkheid van een bob dekt wanneer deze een ongeval heeft met jouw wagen of wanneer jij als bob een ongeval hebt met de wagen van iemand anders.
Consolidatie van de schade -  Het tijdstip waarop een letsel geen aanzienlijke wijzigingen meer kan ondergaan, m.a.w. wanneer de gevolgen van het schadegeval een blijvend karakter vertonen.
Dagwaarde -  De beurs-, markt- of vervangingswaarde van een goed.
Engelse vrijstelling -  Bij deze soort vrijstelling wordt, bij schade boven het bedrag van de vrijstelling, de volledige schade door de verzekeringsmaatschappij vergoed en hoeft de vrijstelling dus niet door de klant betaald te worden.
Evenredigheidsregel -  Als een verzekerd object voor een te lage waarde is verzekerd in de polis, kan een verzekeringsmaatschappij bij uitbetaling van een schadegeval, de schadevergoeding verlagen volgens de verhouding tussen het verzekerde bedrag in de polis en het bedrag dat eigenlijk had moeten verzekerd worden. Indien in een andere waarborg een te hoog bedrag is verzekerd, wordt eerst wel het te veel verzekerde bedrag verrekend. Deze regel kan worden afgeschaft indien de waardebepaling is gebeurd volgens een systeem dat hiervoor door de verzekeringsmaatschappij is aanvaard.
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -  Vergoedt de lichamelijke schade na een verkeersongeval met een aan de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering onderworpen voertuig in de volgende gevallen:
  • Een ongeval met vluchtmisdrijf
  • De bestuurder van het betrokken voertuig heeft zich hiervan meester gemaakt door diefstal, geweld of heling.
  • De verzekeraar van het betrokken voertuig is insovabel
  • Er is geen enkele aansprakelijke persoon (toevallig feit);
  • Het betrokken voertuig is niet verzekerd
  • De verzekeraar voldoet niet aan zijn verplichtingen (er komt geen tijdig antwoord na de schade-aangifte)
Levensverzekering: recht op belastingsvermindering -  De premies van een individuele levensverzekering kunnen fiscaal in mindering gebracht worden indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt (meestal volgens de fiscaliteit van pensioensparen of langetermijnsparen). De fiscale inbreng van de premies is een recht en geen plicht. Indien de premies niet fiscaal zijn ingebracht en dus geen belastingsvermindering hebben genoten, worden de uitkeringen achteraf ook niet belast tenzij in een aantal specifieke gevallen.
Nieuwwaarde: gebouw -  De waarde van wederopbouw van een woning in nieuwe (gelijkwaardige) materialen, inclusief BTW, andere lasten en architectkosten, maar exclusief de waarde van de grond.
Nieuwwaarde: inboedel -  De kostprijs voor de wedersamenstelling of vervanging in nieuwe staat.
Objectiviteitsclausule -  Wettelijke bepaling die inhoudt dat de verzekeringsnemer de mogelijkheid heeft een advocaat te raadplegen als hij met de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschilt over de manier waarop het schadegeval dient afgehandeld te worden.
  • als de advocaat het standpunt van de verzekeringsnemer bevestigt, verleent  de rechtsbijstandverzekeraar zijn volledige waarborg en betaalt alle kosten,  onafhankelijk van het uiteindelijke resultaat.
  • als de advocaat het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar bijtreedt, moet de verzekeringsnemer de helft van de kosten en erelonen zelf dragen.
  • als de verzekeringsnemer tegen het advies van de advocaat in, op eigen kosten, toch een procedure start en uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld, zal de rechtsbijstandverzekeraar alsnog de kosten betalen.
Bron: (euromex.be)
Schroeischade -  De schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door plotse oververhitting zonder dat er ontvlamming is geweest.
Verhaal van derden -  Als een derde materiele schade heeft geleden door een schadegeval dat zich heeft voortgezet op hun goederen en u daarvoor aansprakelijk stelt. (Bijvoorbeeld een overslaande brand)
Vervangingswaarde -  De aankoopprijs die normaal moet worden betaald op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed in dezelfde toestand als het zich bevond.