a | b | c | d | e | g | l | n | o | s | v
Reset list
Verhaal van derden -  Als een derde materiele schade heeft geleden door een schadegeval dat zich heeft voortgezet op hun goederen en u daarvoor aansprakelijk stelt. (Bijvoorbeeld een overslaande brand)
Vervangingswaarde -  De aankoopprijs die normaal moet worden betaald op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed in dezelfde toestand als het zich bevond.